Domů arrow ŠKOLNÍ PORADENSKĚ PRACOVIŠTĚ arrow Výchovný poradce

ŠKOLNÍ PORADENSKĚ PRACOVIŠTĚ - Výchovný poradce

Mgr. Martina Satolová - výchovná poradkyně
konzultační hodiny - čtvrtek 12.50 - 13.35 , popř. dle dohody
kontakt: tel. 571 751 297, 731 661 619
e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 

Všeobecné zásady práce výchovného poradce se řídí etickým kodexem a uplatňováním pedagogického taktu v kontaktu s žáky i zákonnými zástupci. Pro úspěch práce je nezbytná vzájemná důvěra všech zúčastněných stran. Činnost výchovného poradce zasahuje do více oblastí života školy a nebude možná na škodu stručně připomenout, kde může pomoci.

Výchovný poradce je členem výchovné komise, která řeší závažnější výchovné problémy žáků. Spolupracuje s ředitelstvím školy, se školním poradenským pracovištěm (metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), sociálním odborem MěÚ, lékaři a policií. Ve vhodném rozsahu informuje pedagogy školy o přijatých opatřeních a zjištěných skutečnostech.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaných se věnují poradenští pracovníci školního poradenského pracoviště (složení viz výše), dále také školská poradenská zařízení na základě dohody mezi zákonnými zástupci a školou. Veškeré organizační záležitosti spojené se společným vzděláváním má na starosti výchovný poradce.

Nedílnou součástí práce výchovného poradce je kariérové poradenství, které prodělává rychlý vývoj a vyžaduje soustavné sledování zákonů, norem a doporučení a jejich přenos k žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Výchovný poradce v této oblasti spolupracuje například s úřady práce a se středními školami. Sleduje legislativu a odpovídá za hladký průběh přechodu žáků na rozličné typy středních škol a učilišť. Nejedná se jenom o absolventy devátých ročníků, ale i o žáky pátých a sedmých tříd, kteří mohou po složení přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu na víceletých gymnáziích, nebo o zájemce o umělecké obory, kteří musí vykonat talentové zkoušky.

Výchovný poradce nemůže slíbit vyřešení všech problémů z naznačených oblastí, ale může pomoci vyhledat odbornou pomoc nebo alespoň prokonzultovat záležitost se zákonnými zástupci žáka. Život v současném světě je mimořádně náročný pro dospělého člověka a ještě složitější je orientovat se v něm a obstát pro dítě.

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola